Polityka Prywatności

Ochrona prywatności
I. Informacje ogólne:
1.    Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2.    Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu;
3.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a)     przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
c)     adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d)    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e)     przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f)    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4.    Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:
a)    za pośrednictwem formularzy kontaktowych (dalej: Formularz kontaktowy)
b)    zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis (cookis) umożliwiające identyfikacje przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej  Serwis  z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera.
5.    Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Właściciela Serwisu dla celów statystycznych, ar-chiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Serwi-su.
8.    Pliki cookies  będą przechowywane do czasu zmiany ustawień zgodnie pkt II ust 4..
9.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10.    Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotą świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywa-nego przez Serwis oraz podmiot świadczący usługi hostingowe.
11.    Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
12.    Użytkownik nie podlega profilowaniu.
13.    Administrator realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami regulaminów   przez umieszczenie informacji przy Formularzu kontaktowym.

 1. Informacja o plikach cookies.
  1.    Właściciel Serwisu wykorzystuje w Serwisie cookies sesyjne które pozostają  zapisane na komputerze lub urządzeniu mobil-nym Użytkownika  do momentu wylogowanie się z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania oraz stałe które pozostają na urządzeniach Użytkownika odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies do momentu ich usunięcia.
  2.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przecho-wywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  3.    Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka  internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  4.    W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:
  – w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
  – w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.
  – w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.
  – w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookies”.
  7. Zmiana ustawień zgodnie z ust 3 i 4 oznacza brak zgody na zbieranie plików cookies, która nie dotyczy plików cookies niezbęd-nych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika.
  8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. W ramach działalności marketingowej i  gromadzenia statystyk Administrator korzysta z usług zewnętrznych podmiotów.   W zakresie informacji o
  preferencjach użytkownika gromadzonych  przez zewnętrzne podmioty użytkownik  może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy  pomocy narzędzi:  https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://www.google.com/ads/preferences/ – dla Google,
  https://www.facebook.com/about/privacy/updatehttps://www.facebook.com/settings – dla Facebook,  https://www.hotjar.com/privacyhttps://www.hotjar.com/opt-out dla  Hotjar Ltd.
  III. Logi serwera.
  1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wyko-rzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
  w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  o    czas nadejścia zapytania,
  o    czas wysłania odpowiedzi,
  o    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  o    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  o    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  o    informacje o przeglądarce użytkownika,
  o    Informacje o adresie IP.
  3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.